Miljö

Miljöpolicy

· Vi ska med så liten miljöbelastning som är ekonomiskt möjligt, utföra de entreprenader vi åtagit oss.
· Vi ska i de fall det går att utföra uppdraget på ett mindre miljöbelastande sätt än vad kunden efterfrågat, alltid redovisa detta som ett alternativ.
· Vi ska för att bidra till en hållbar utveckling vara noga med val av material, maskiner, fordon och arbetssätt.
· Restprodukter och avfall skall insamlas och placeras enligt vår avfallslista
· Alla kemprodukter ska vara listade enligt vår kemikalielista med tillhörande säkerhetsdatablad tillgängligt.
· Vår miljöpolicy ska innefatta inhyrda underentreprenörer

Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)